ONLINE MASSES

Ngày 21 Tháng 06, Chúa Nhật

7AM Tiếng Việt

June 21st, Sunday

9AM English Mass

Online Masses

Twelfth Sunday in Ordinary Time

Chúa Nhật thứ XII Mùa Thường Niên

June 20th, Saturday 5PM English Mass

Ngày 21 Tháng 06, Chúa Nhật

11AM Tiếng Việt

Phone:

(856) 854-0364

Address: 

445 White Horse Pike 

West Collingswood, NJ, 08107

Fax:

(856) 869-5129