STAFF

Pastor - Cha Chánh Xứ

Rev. Joseph An Nguyen

Parochial Vicar - Cha Phó

Rev. Raymond Son Tran

In Residence - Cha Tạm Trú

Rev. Mike Ezeatu

CRE - Trưởng Ban Giáo Lý

Tuyen Nguyen

Office/Business Manager - Thư Ký

Van Vu

Please reload